четвер, 15 лютого 2018 р.

ГОТУЄМОСЬ ДО ТЕМАТИЧНОЇ 9_КЛАС_ВУГЛЕВОДНІ


ВУГЛЕВОДНІ

1.    Які джерела вуглеводнів ви знаєте, їх склад?
2.    Який склад має природний та супутній нафтові гази?
3.    Перегонка нафти
4.    Застосування вуглеводнів
5.    Застосування продуктів перегонки нафти
6.    Серед наведених формул вуглеводнів випишіть формули
 насичених вуглеводнів(алканів) та ненасичених (алкенів та алкінів):
СН4, С7Н14 , С5Н8 , С22Н44 , С4Н10 , С6Н10
7.    Встановіть формулу насиченого вуглеводню, відносна густина якого за воднем становить 8.
8.    Обчисліть масу хлорометану, що утворився 
при взаємодії метану з хлором об’ємом 6,72л (н.у.)
9.    Перетворіть схеми реакцій на рівняння, 
дайте назви продуктам реакцій:
А) етан + А → С2Н5Cl                     
Б) етен +кисень →
В) етин + ___Cl2                    
6. Чи вистачить 7л кисню для спалювання 4л етану?


понеділок, 15 січня 2018 р.

ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКОГО ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2017-2018 н.р.

10 клас
Озернюк Іван
8 клас
Палатна Вікторія, Строкач Дар*я, Гаврищук Катерина

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ РАЙОННОГО ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2017-2018н.р.

11 клас
Редя Андрій
7 клас
Вікторов Костянтин, Кулініч Владислав, Ранський Дмитро, Куліш Євген
8 клас
 Палатна Вікторія, Строкач Дар*я, Гаврищук Катерина
9 клас
Кацалап Марія, Устименко Ілля
10 клас
Косицький Вадим, Лукіна Олександра, Озернюк Іван

понеділок, 27 листопада 2017 р.

8 КЛАС "ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК"

Узагальнення «Хімічний зв'язок» 

У завданнях 1–13 вкажіть одну правильну відповідь
1. Установіть ряд елементів, що розташовані в порядку зростання значень електронегативностей:
а) O, N, C;
б) N, P, As;
в)I; Br, Cl;
г) Li,Na,K.
2. Вкажіть тип хімічного зв’язку в молекулі йоду:
а) ковалентний полярний;
б) ковалентний неполярний; 
в) йонний.
3.  Вкажіть тип хімічного зв’язку в молекулі гідрогенсульфіду:
а) ковалентний полярний;
б) ковалентний неполярний;
в) йонний.
4. У молекулі води  спільна електронна пара зміщена до:
а) атома Гідрогену;
б) атома Оксигену;
в) розташована симетрично обох атомів.
5. Укажіть формулу сполуки з ковалентним неполярним зв’язком:
а) Nа;б) Nа2О; в) N; г)N2O.
6. Укажіть формулу сполуки з ковалентним полярним зв’язком:
а) Н2;  б) NаН; в) РН3; г) NН3.
7. Укажіть формулу сполуки  з йонним зв’язком:
а) Cl2; б) Cl2О; в) КCl; г) НCl.
8. Зазначте елементи, між якими утворюється йонний зв'язок:
a) Са та F; б) P  та O; в) F та F; г) N та Cl;
9. Укажіть  йон, електронна  будова якого співпадає з електронною будовою  атома Аргону:
а) O2-;         б) Mg2+ ; в) Al3+; г) S2-.
10. Що  спільного у будові атома Nа0  та йона Nа+ :
а) кількість електронів;
б) кількість протонів;
в) кількість нейтронів;
г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні?
11. Укажіть речовину з атомною кристалічною ґраткою:
а) кальційхлорид; б) вода; в) графіт; г) залізо;
12. Укажіть речовину з молекулярною кристалічною ґраткою:
а) натрій хлорид;  б) вуглекислий газ; в) кисень; г) алмаз.
13. Вкажіть речовину з йонною кристалічною ґраткою:
а) графіт; б) натрій хлорид; в) вода; г) залізо.

У завданнях  14–18  встановіть відповідність:
14.  …між формулами сполук  та типами  зв’язків.
1  І2                А йонний
2  НІ              Б ковалентний  неполярний
3  СаІ2           В ковалентний  полярний

15.  …йона елемента та електронної формули.
Йон елемента      
Електронна формула
1+
А1s2
2 К+
Б 1s22s26
3 Н+
В 1s22s263s26
4 Li+
Г 1s0

Д 1s22s263s1

16. …типу кристалічної ґратки та формули речовини.
Тип кристалічної ґратки
Формула речовини
1 йонна
А N
2 атомна
Б SіО
3 молекулярна
В КCl 

Г Са

17. …йона елемента до кількості протонів та електронів.

Йон елемента   
Електронна формула
1 Br-
А19 р+ та 20е-
2 К+
Б 26 р+ та 24е-
3 Al3+
В 13 р+ та 16е-
4 Fe2+
Г 36 р+ та 37е-

Д 13 р+ та 10е-

Е 19 р+ та 18 е-

18.  …типу кристалічної ґратки до властивості речовини
Тип кристалічної гратки
Властивість речовин
1 йонна
А леткі
2 атомна
Б проводять електричний струм
3 молекулярна
В дуже тверді 

Г перетворюються на рідину

Завдання з відкритою відповіддю
19. Встановіть  тип хімічного зв’язку у таких сполуках:
а) РH3; б) CаBr2; в) SО2. За допомогою спрощених електронних формул зазначте процес утворення хімічного зв’язку.
20. Установіть елементи, що мають електронні формули:
1s22s263s1 та 1s22s24 . Запишіть формулу сполуки, що утворена атомами цих елементів та вкажіть тип хімічного зв’язку.
21. Обґрунтуйте, що є спільним та відмінним в електронній будові йона S2- та Cа2+.
22. Елемент головної підгрупи VI групи утворює вищий оксид, відносна молекулярна маса якого становить 80. Встановіть елемент, запишіть формулу вищого оксиду, спрогнозуйте тип його кристалічної ґратки та фізичні властивості цієї речовини.


середа, 15 листопада 2017 р.

9 КЛАС ТЕМА"РОЗЧИНИ"

Узагальнення знань з теми «РОЗЧИНИ»

1.                 Укажіть фізичне явище, що супроводжує розчинення сульфатної кислоти у воді:
А) розігрівання розчину;                В) охолодження розчину;
Б) виділення газу;                           Г) поява світла.
2.                 .Укажіть сполуки, які в розплавленому стані електролітами є :
А) кислоти;                 В) кислоти та основи;
Б) солі;                       Г) солі та основи
3.                 Укажіть формулу слабкого  електроліту:
А)AlCl3,        б)  BaSO4,         В)NaOH,             Г) HCl
4.                 Укажіть формулу сполуки, яка  у водному розчині  дисоціює з утворенням йонів OH-:    
А)  Ba(OH)2,    Б)  Pb(OH)2 ,      В) Fe(OH)2     Г) Zn(OH)2
5.                  Укажіть реагент, за допомогою якого можна визначити сульфат – йон у розчині:
А) натрій нітрат   Б) цинк нітрат   В) барій нітрат   Г) алюміній нітрат
6.                 Укажіть, які пари йонів не можуть одночасно знаходитись у розчині:
А) Fe3+  та Cl-   Б) Fe3+  та OH-   В) Fe3+  та  SO42-  Г) Fe3+   та NO3-
7.                 Укажіть, між якими парами речовин реакції йонного обміну відбуваються практично до кінця:
А) калій гідроксид + натрій нітрат           
Б) магній сульфат + натрій гідроксид
В) літій гідроксид + натрій сульфат
Г) хлорид на кислота + натрій бромід
У завданнях 12 - 15 встановіть відповідність
8.                 Знайдіть відповідність  між частинками речовини та відповідними формулами:
А) катіони;    1) Fe2+, 2) Cl-  3) Ca2+
Б) аніони;       4) NO3- 5) Na+ 6) Zn2+
9.                  Між правими та лівими частинами рівнянь реакцій дисоціацій поданих схемами
А) AlCl3→                    1)  Fe3+  +  SO42-   
Б) Fe2(SO4)3 →               2) Al3+  + 3Cl-
                                                3) 2Fe3+  + 3SO42-
                                      4) Al3+  + Cl3-
10.             Між реагентами та скороченими йонно – молекулярними рівняннями
А) Fe2++ 2OH-  = Fe(OH)2↓       1) ферум(ІІІ) хлорид + натрій гідроксид
Б) Ag+  + Cl- = AgCl↓              2) аргентум(І) нітрат + натрій хлорид
                                                3)  ферум(ІІ) нітрат + барій гідроксид
                                               4)  аргентум(І) фторид + хлоридна кислота
11.             Між кольором осаду та напівсхемою рівняння реакцій
А) білий сироподібний                        1) барій хлорид + сульфатна кислота
Б) білий, не розчинний у НNO3      2) барій хлорид + натрій карбонат
                                                                   3) арґентум(І) нітрат + натрій бромід
                                                                  4) арґентум(І) нітрат + хлоридна кислота

Завдання з відкритою відповіддю
12.            Класифікуйте речовини на електроліти та неелектроліти. Напишіть, якщо можливо, їх формули. Напишіть дисоціацію вибраних електролітів:
Ферум(ІІ) нітрат, магній гідроксид, цинк бромід, сульфітна кислота, кисень, натрій гідроксид, карбон(ІV) оксид
13.            Які з реакцій йонного обміну відбуваються до кінця? Чому? Відповідь підтвердить повними та скороченими йонними рівняннями:
а)  Ba(OH)2 +Na2SO4 →  б) Ba(NO3)2+ NaCl→   в) Mg(OH)2 + HCl
14.            На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне та повне йонне рівняння:
2H+ + S2- = H2S↑;
15.            Знайти кількість речовини сульфатної кислоти та масу води, які необхідно узяти для приготування розчину масою 300г з масовою часткою кислоти 9,8%.
16.             До 300г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% додали магній хлорид. Обчисліть масу осаду, що утворився.


понеділок, 23 жовтня 2017 р.

Складання графічної та електронної формул Хлору.
1. Хлор – елемент 3 періоду, отже має три енергетичні рівні; протонне число - 17, отже, атом має 17 електронів, які розміщуються на трьох рівнях.


2. Записуємо графічну формулу для атома Хлору.            
На першому енергетичному рівні розміщено   1s-орбіталь,
 на другому - 2s та 2p- орбіталі, 
на третьому - 3s , 3p та 3d – орбіталі.
3. Заповнюємо їх електронами, число яких розраховано 
для кожного енергетичного рівня ( крім зовнішнього) за формулою  2n2

4. Записуємо електронну формулу Хлора: 1s22s22p63s23p5.
Оскільки d-орбіталь атома Хлора не заповнена у електронній формулі її можна не записувати

За електронною формулою атома можна також визначити елемент та його розміщення у Періодичній системі.
 Наприклад: Електронна формула атома -1s22s22p63s23p3
Додаємо  верхні числові індекси та отримуємо загальну кількість електронів в атомі цього елемента: 2+2+6+2+3=15. Оскільки кількість електронів співпадає з протонним числом, то цей елемент – Фосфор.