четвер, 10 листопада 2022 р.

8 клас "Графічна та електронна формули атома Хлору"

 Складання графічної та електронної формул Хлору.

1. Хлор – елемент 3 періоду, отже має три енергетичні рівні; протонне число - 17, отже, атом має 17 електронів, які розміщуються на трьох рівнях.


2. Записуємо графічну формулу для атома Хлору.            
На першому енергетичному рівні розміщено   1s-орбіталь,
 на другому - 2s та 2p- орбіталі, 
на третьому - 3s , 3p та 3d – орбіталі.
3. Заповнюємо їх електронами, число яких розраховано 
для кожного енергетичного рівня ( крім зовнішнього) за формулою  2n2

4. Записуємо електронну формулу Хлора: 1s22s22p63s23p5.
Оскільки d-орбіталь атома Хлора не заповнена у електронній формулі її можна не записувати

За електронною формулою атома можна також визначити елемент та його розміщення у Періодичній системі.
 Наприклад: Електронна формула атома -1s22s22p63s23p3
Додаємо  верхні числові індекси та отримуємо загальну кількість електронів в атомі цього елемента: 2+2+6+2+3=15. Оскільки кількість електронів співпадає з протонним числом, то цей елемент – Фосфор.

9 клас_ Готуємось до тематичної роботи "Електроліти. Електролітична дисоціація"

 I. В розплавленому стані електролітами є :

А) кислоти та солі; Б) оксиди, луги, солі; В) кислоти та луги.
IIЗнайдіть відповідність:
А) катіони;    1) Fe2+, 2) Cl-  3) Ca2+
Б) аніони;       4) NO3- 5) Na+ 6) Zn2+
IIIУкажіть формули сильних електролітів:
AlCl3BaSO4NaOHHCl
IV. Які з наведених речовин дисоціюють в розчині з утворенням йонів OH-     
NaOHAl(OH)3 , Ba(OH)2
V .  Укажіть, які пари йонів не можуть одночасно знаходитись у розчині:
А) Al3+ та NO3-  Б) Fe2+ та SO42-   В) Zn2+ та S2-
VI.  Укажіть, яке середовище буде у розчині, якщо РН=5
А) нейтральне  Б) кисле   В) лужнє   Г) солоне
VIІ.  Укажіть, за допомогою якого реактиву можна визначити йони Cl- у розчині:
А) барій сульфат       В) аргентум сульфат
Б) барій нітрат           Г) аргентум нітрат

2. Яка з реакцій йонного обміну відбувається до кінця? Відповідь підтвердить 
йонно-молекулярними рівняннями:
а)  Ba(OH)2 +NaSO4   б) Ba(NO3)2NaCl→
3. На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне та повне йонне рівняння:
2H+ + S2- = H2S↑;
4. Обчисліть масу солі, що утворилась при взаємодії оксиду натрію з розчином хлоридної кислоти масою 80 г масовою часткою кислоти 8%.

8 КЛАС Готуємось до підсумкової роботи з теми "ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ"

  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


8 КЛАСУ  завданнях 1- 13 вкажіть одну правильну відповідь
1.     Виберіть елемент, що відноситься до групи лужних елементів:
А) Li    Б) Ba    В) Cl      Г) Ar
2.     Виберіть елемент, що відноситься до групи інертних елементів
АAg   Б) Na  В) Ne   Г) Са
3.     Виберіть елемент, що відноситься до групи галогенів
А) К   Б) Na  В) Br  Г) Са
4.     Виберіть назву елемента, що утворює летку сполуку з Гідрогеном  складу ЕН3
    А) Алюміній   Б) Бор  В) Сульфур  Г) Арсен
5.     Виберіть назву металу, що реагує з водою з утворенням лугу
     А) Магній  Б) Алюміній   В) Калій  Г) Цинк
6.     Виберіть порядковий номер елемента, атом якого на зовнішньому енергетичному рівні має 3 електрони
А) 21   Б) 20 В) 13  Г) 3
7.     Виберіть порядкові номери елементів, що належать до однієї групи
А) 11   Б) 13  В) 14  Г) 29
8.                        Виберіть порядкові номери елементів, що належать до одного періоду
А) 10  Б) 18  В) 19  Г) 29
9.                       Виберіть порядкові номери елементів, що належать до однієї підгрупи
А) 11   Б) 13  В) 14  Г) 29
10.                        Скільки нейтронів містить ядро атома елемента №18?
А) 18;         Б) 21;         В) 22;         Г)  40.
11.     Що спільне у будові атомів з порядковими номерами 9 і 17:
а) заряд ядра; б) кількість електронів; в) кількість електронів на зовнішньому рівні; г) кількість електронних рівнів;

У  завданнях 14- 13 встановіть відповідність між:


14.  електронною формулою  атома та елементом
електронна формула                          елемент
1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1                        А. Нітроген
 2. 1s2 2s2 2p6 3s1                             Б. Неон
3. 1s2 2s2 2p6                                   В. Алюміній
4. 1s2 2s2 2p3                                   Г. Магній
                                                        Д. Натрій
15. кількістю протонів та нуклідом елемента
1. 8                        А. 40Ca
2. 13                      Б. 40Ar
3. 18                      В. 27Al
4. 20                       Г. 19F
                              Д. 16О

16. кількістю нейтронів та нуклідом елемента
1. 8                        А. 38Ca
2. 13                      Б. 38К
3. 18                      В. 27Al
4. 19                      Г. 15N
                              Д. 24Na

17.  електронною формулою  атома та формулою вищого оксиду
1. 1s2 2s2 2p6 3s23p5                           А. ЕО
2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3                          Б. Е2О
3. 1s2 2s22p6 3s2                                  В. ЕО2
4. 1s2 2s1                                             Г. Е2О5
                                                         Д. Е2О7
18. протонним числом та формулою леткої сполуки з Гідрогеном
1. 6                       А. НЕ
2. 7                      Б. Н2Е
3. 16                     В. ЕН3
                              Г. ЕН4
                           
Завдання з відкритою відповіддю
19.  Розташуйте елементи у порядку збільшення металічних властивостей
А. Берилій Б. Бор  В. Карбон   Г. Літій  В. Нітроген
20. Розташуйте елементи у порядку зменшення радіуса атома
А. Берилій   Б. Кальцій    В. Барій  Г.  Магній
21. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в І групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду становить 62. Охарактеризуйте елемент за місцем у Періодичній системі.


22. Елемент розташований у V групі Періодичної системи, масова частка Оксигену у вищому оксиді цього елемента становить 56,33%. Визначте елемент? 

четвер, 25 листопада 2021 р.

9 клас. ЕЛЕКТРОЛІТИ

 I. В розплавленому стані електролітами є :

А) кислоти та солі; Б) оксиди, луги, солі; В) кислоти та луги.
IIЗнайдіть відповідність:
А) катіони;    1) Fe2+, 2) Cl-  3) Ca2+
Б) аніони;       4) NO3- 5) Na+ 6) Zn2+
IIIУкажіть формули сильних електролітів:
AlCl3BaSO4NaOHHCl
IV. Які з наведених речовин дисоціюють в розчині з утворенням йонів OH-:      
NaOHAl(OH)3 , Ba(OH)2
V .  Укажіть, які пари йонів не можуть одночасно знаходитись у розчині:
А) Al3+ та NO3-  Б) Fe2+ та SO42-   В) Zn2+ та S2-
VI.  Укажіть, яке середовище буде у розчині, якщо рН=5
А) нейтральне  Б) кисле   В) лужнє   Г) солоне
VIІ.  Укажіть, за допомогою якого реактиву можна визначити йони Cl- у розчині:
А) барій сульфат       В) аргентум сульфат
Б) барій нітрат           Г) аргентум нітрат

2. Яка з реакцій йонного обміну відбувається до кінця? Чому? Напишіть
йонно-молекулярні рівняння:
а)  Ba(OH)2 +NaSO4 →  б) Ba(NO3)2NaCl→
3. Складіть молекулярне рівняння, що відповідає йонно - молекулярному рівнянню:
2H+ + S2- = H2S↑;
4. Обчисліть масу солі, що утворилась при взаємодії  натрій оксиду з розчином хлоридної кислоти масою 80 г масовою часткою кислоти 8%.

неділя, 17 травня 2020 р.

8 КЛАС "ПІДГОТОВКА ДО ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ З ТЕМИ "КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН"


1.Серед формул речовин вкажіть формулу солей ортофосфатної кислоти:
А) HPO3;   Б) H3PO4;   В) K3P;   Г) Na3PO4.
2 . Вкажіть речовину, яка відноситься до лугів:
А) Al(OH)3                        В) КOH
Б) Zn(OH)2                       Г) Mg(OH)2
3. Вкажіть оксид, який відноситься до амфотерних оксидів:
А) Al2O3                        В) К2O
Б) SO3                             Г)MgO
4. Вкажіть назву одноосновної кислоти:
А) сульфідна;  Б) нітратна; В) карбонатна; Г) сульфатна;
5.Вкажіть оксид, який буде реагувати з основами:
А) Na2O                            В) CO
Б) H2SO4                          Г) SO3

6. Вкажіть метал, що реагує з розчином сульфатної кислоти
а) Mg      б) Cu        в) Аg       г) Au
7. Вкажіть продукти реакції, що утворюються при взаємодії  розчинів кислот  з основами
а) нова основа та нова кислота
б) сіль та вода
в)  сіль та кислота
г) сіль та основа
8. Вкажіть оксид, який  буде реагувати з кислотами:
А) Р2О3   Б) Al2O3                         В) СО2   Г) Вa(OH)2
9.  Вкажіть продукти реакції, що утворюються при взаємодії  розчину кислоти з основним оксидом
а) сіль та кислота
б) сіль та основа
в)  сіль та водень
г) сіль та вода
10. Вкажіть колір лакмусу в кислому середовищі
а)  безбарвний
б) червоний
в) малиновий
г) жовтий
11. Вкажіть сполуку,  яка  буде реагувати з водою:
а) ZnO б) Fe(NO3)3       вBaO            г) H2SO4
12.Виберіть серед запропонованих оксидів  амфотерний
а) алюміній оксид               в) сульфур (VІ) оксид
б) калій оксид                      г) магній оксид
13. Укажіть речовину, з якою буде реагувати барій хлорид
а) натрій гідроксид
б) натрій сульфат
в) натрій нітрат
г) натрій оксид
14. Вкажіть назву безоксигенової кислоти:
А) сульфідна;                   Б) нітратна ;

В) карбонатна;                   Г)сульфатна;

Підготовка до контрольної роботи 7 КЛАС

І. Виберіть одну правильну відповідь

1.  Виберіть твердження справедливе для розчинів
а.            Речовина, що за звичайних умов є рідиною
б.            Неоднорідна суміш твердої речовини та води
в.             Неоднорідна суміш рідини та води
г.             Речовини,  що змішані між собою
д.            Однорідна суміш, що складається з кількох компонентів
е.            Суміш, в якій частинки твердої речовини розподілені в будь - якій рідині

2.  Вкажіть  яке висловлювання відповідає означенню індикатора - це речовина, яка:
а.             не змінює забарвлення у чистій воді;
б.             змінює забарвлення у чистій воді;
в.             змінює забарвлення в лужному середовищі;
г.             не змінює забарвлення, якщо змінюється середовище
д.             змінює забарвлення в залежності від середовища;
е.            змінює забарвлення в залежності від навколишнього середовища;
ж.           змінює забарвлення в кислому середовищі;

3.       Виберіть аномальну властивість води
а.       Завдяки низькій теплоємності регулює підвищує температуру повітря
б.       Завдяки низькій теплоті плавлення викликає  повені
в.       Об’єм при плавленні зменшується
г.        Об’єм при охолоджені зменшується
д.       Густина речовини у твердому стані більша ніж густина речовини у рідкому стані

4.  Виберіть означення масової частки розчиненої речовини
а.   Визначають як добуток густини води на її об’єм
б.  Виражають як масу речовини, що можна розчинити у 100 г води за стандартних умов
в.   Відношення маси розчиненої речовини до об’єму розчину
г.   Відношення маси речовини до маси води
д.  Відношення маси розчиненої речовини до маси розчину
е.   Відношення маси розчиненої речовини до 1 кг розчинника

ІІ. Виберіть усі правильні відповіді
5   .  Виберіть формули кислотних оксидів у наведеному переліку
H2O2, Fe3O4, H3PO4,  CO2,  CaO,  SO2,  P2O5

6 .     Виберіть формули основних оксидів у наведеному переліку
H2O2, Na2O, H3PO4,  CO2,  CaO,  SO2,  NaOH

IІІ  Встановіть відповідність
7.     Встановіть відповідність речовини та забарвлення індикатора
Речовина:
А) луг;
Б) кислота;

Колір фенолфталеїну:
1) оранжевий;
2) малиновий;
3) рожевий;
4) безбарвний.

ІV. Перетворіть схеми на рівняння реакцій:
А) магній + кисень
Б) барій оксид + вода
В) хлор(ІІІ) оксид + вода


V. Розв'яжіть задачі
1.   3 кг цукру розчинили у 4 кг води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини.
2.   Обчисліть масу розчину з масовою частою речовини 20%, якщо маса розчиненої речовини становила 44 г.
3.   Обчисліть масу кислоти у розчині масою 32 кг, якщо масова частка кислоти становить 25%.
4.   Розчин солі масою 250 г  змасовою часткою речовини 20% спочатку нагріли, при цьму випарувалась вода об"ємом 150 мл, потім до утвореного розчину додали 15 г солі. Обчисліть масову частку речовини в утвореному розчині.